English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٧ مهر ١٤٠١

کارشناس امور دانشجویی

از آن جا که هدف اصلی از تأسیس دانشگاه‌ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است، و انجام این مهم، ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی  و معیشتی  آنان دارد، لذا امور دانشجویی، با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین رفاه دانشجویان، کمک مؤثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور، بر اساس الگوی برنامه توسعه، انجام می‌دهد.

 

وظایف

 

1- ارائه خدمات رفاهی.

2- نظارت برحسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی.