English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94